String.h agirlikli kod calismalarim.İstifadenize

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h> 

//asal sayi, tek-cift sayi nasil bulunur onu arastiran kod parcasi
main()
{
   int sayi,dizi[100];
   int durum=0,i=0;
   while(durum==0 && i<100)
   {
   int sayac=0;
   printf("asal olmayan bir sayi giriniz");scanf("%d",&sayi);
           for(int j=1;j<=sayi;j++)
           {
               if((sayi%j)==0) sayac++;
           }
           if(sayac==2) {durum=1;}
           else {dizi[i]=sayi;i++;}
   }
   printf("\n");
   for(int k=0;k<i;k++)
   {
    if((fabs(dizi[k]/2))*2==dizi[k]) printf("%d sayi ciftir\n",dizi[k]);
    else printf("%d sayi tektir\n",dizi[k]);
   }
   getch();
}

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h> 

//ikinci katari birinci katara kopyalayi saglayan kod parcasi
main()
{
   char birinci[255],ikinci[255];
   printf("birinci cumleyi giriniz:..");gets(birinci);
   printf("ikinci cumleyi giriniz:..");gets(ikinci);
   strcat(birinci,ikinci);
   printf("%s cumlenin kopyalanmis hali",birinci);
   getch();
}

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h> 

//katarlarda arama islemini saglayan kod parcasi
main()
{
   char cumle[255],aranan[30];
   printf("cumleyi giriniz");gets(cumle);
   printf("arananacak kelimeyi giriniz");gets(aranan);
   if(strstr(cumle,aranan)!=NULL) printf("aranan kelime cumle vardir");
   else printf("aranan kelime cumlede yok");
   getch();
}

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h> 

//katar ikinciyi katar birinciye kesen kod parcasi
//katar birincide artik katar ikincinin icerigi saklanacaktir
main()
{
   char birinci[100],ikinci[100];
   printf("birinci cumleyi giriniz");gets(birinci);
   printf("ikinci cumleyi giriniz");gets(ikinci);
   strcpy(birinci,ikinci);
   printf("%s",birinci);
   getch();
}

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

//katar icersinde harf olup olmama durumu arastiran kod parcasi
main()
{
   char dizi[100];
   int i=0,j=0;
   int durum=0;
   while(durum==0)
   {
    printf("meyve ismi giriniz");gets(dizi);
    for(i=0;i<strlen(dizi);i++)
    {
    j=isalpha(dizi[i]);
    if(j==0) {printf("hata olustu yeni bir meyve ismi giriniz");break;}
    else durum=1;
    }
   }
   getch();
}

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h> 

//alfabatik olarak katarlarin konumu arastiran kod parcasi
main()
{
char birinci[100],ikinci[100];
printf("bir cumle giriniz:..");gets(birinci);
printf("bir cumle daha giriniz:..");gets(ikinci);
int a=strcmp(birinci,ikinci);
if(a==0)
{printf("%s ve %s cumleleri alfebatik olarak aynidir",birinci,ikinci);}
if(a0) 
{printf("%s kelimesi %s cumlesi alfabatik olarak daha sonra gelir",birinci,ikinci);}
getch();
}
Reklamlar